خانه » قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

طراحی کابینت بر اساس خواسته مشتری و طبق نظر ایشان طراحی می گردد.

تغییرات جزئی شامل هزینه نمی باشد.

تغییرات زیاد شامل هزینه توافقی می باشد.

پیش پرداخت با هماهنگی طرفین دریافت می گردد.

ساعات پاسخگویی ۹ صبح الی ۹ شب